skipmenu


flash
 

z-cervenych-cisel-do-ciernych

process

tomenu
kto-sme
PROCESS MANAGEMENT je dynamicky sa rozvíjajúca poradenská spoločnosť pôsobiaca v regióne strednej Európy od roku 2006. Naša činnosť sa odvíja od princípov osvedčených dlhoročnou praxou renomovaných západoeurópskych poradenských agentúr, s ktorými pravidelne spolupracujeme a ktoré nám prinášajú dôležitý impulz a inšpiráciu k ďalšiemu rastu.
Naša spoločnosť sa orientuje predovšetkým na poradenstvo v oblasti nákupných a logistických procesov, vrátane verejného obstarávania, so zámerom zefektívňovať a optimalizovať uvedené procesy tak, aby klientom prinášali požadované efekty. Naša spoločnosť poskytuje svojim klientom okrem klasického poradenstva aj krízové riadenie týchto procesov, zaškolenie a coaching pracovníkov. Taktiež poskytujeme kvalitné a dynamické projektové riadenie na vysokej odbornej úrovni v súlade s aktuálnymi trendmi v oblasti manažmentu. Za hlavný cieľ každého projektu bez ohľadu na jeho rozsah a náročnosť si kladieme zefektívnenie a optimalizáciu nákupných a logistických procesov, čo sa prejaví predovšetkým v:
  • znížení nákladov na nákup,
  • skrátení doby trvania jednotlivých procesov,
  • zlepšení platobných a ostatných zmluvných podmienok,
  • prenose vybraných činností z klienta na dodávateľa,
  • transparentných vzťahoch s dodávateľmi,
  • efektívnejšom riadení nákupných rizík,
  • kvalitnom riadení projektu.
Okrem vyššie uvedeného poradenstva poskytujeme služby aj v oblasti projektového riadenia, pričom sa zameriavame predovšetkým na prípravu a realizáciu veľmi špecifických, komplexných a technologicky náročných projektov pre verejný a súkromný sektor. V tejto oblasti sme na strane verejného sektora realizovali napríklad tieto projekty:
  • návrh, vybudovanie a prevádzka elektronického výberu mýta na Slovensku
  • posudzovanie a hodnotenie projektov verejnosúkromného partnerstva (PPP).
V prípade požiadaviek klientov sa taktiež zameriavame na krízové riadenie procesov, a to formou poradenstva pre krízový manažment alebo formou tzv. interim manažmentu, t.j. nasadením poradcov na časovo ohraničenú dobu priamo do výkonných funkcií. Takto sme pôsobili napríklad v spoločnostiach Vulkán, a.s. Partizánske alebo Novácke chemické závody, a.s..
 
Spokojnosť našich zákazníkov je pre nás prvoradá. Preto sa snažíme o špecifický prístup ku každému z nich, nielen pri hľadaní riešenia problémov, ale i v spoločnej komunikácii a profesionálnom prístupe.
tomenu